szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

436397

Aktywny Samorząd 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019 roku”.

Wnioski o dofinansowanie na poszczególne zadania programu są wydawane przez PCPR w Grajewie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu grajewskiego, chcących skorzystać z oferowanych w ramach programu form pomocy.


CELE PROGRAMU:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Cele szczegółowe programu:

 • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
 • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
 • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
 • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
 • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

STRUKTURA PROGRAMU:

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019 roku:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu;
 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego;
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych;
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku;
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności;
 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

ADRESACI PROGRAMU: Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A:

Zadanie 1:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu;

Obszar B:

Zadanie 1:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

Zadanie 3:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu wzroku,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 4:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu,
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

Zadanie 5:

 • pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności;

Obszar C:

Zadanie 2:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 i 4:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Zadanie 5:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;

Obszar D:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;
 • w module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 • Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 • Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 • Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa powyżej, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmian w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania;
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

MODUŁ I:

Obszar A:

w Zadaniu 1 – 10.000 zł,

w Zadaniu 2 lub 3 – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł,

w Zadaniu 4 – 4.000 zł;

Obszar B:

w Zadaniu 1:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

w Zadaniu 2:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

w Zadaniu 3 – 6.000 zł,

w Zadaniu 4 – 2.500 zł,

w Zadaniu 5 – 1.500 zł;

Obszar C:

w Zadaniu 2 – 3.500 zł,

w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3,

w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,

w Zadaniu 5 – 5.000 zł;

Obszar D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

W ramach MODUŁU II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

c) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne), może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, może być zwiększony, nie więcej niż o:

a) 700 zł – w przypadku, w sytuacjach które okręsli samorząd powiatowy,

b) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

c) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

d) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

e) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,

f) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

g) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

a) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;

b) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

c) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu – PCPR w Grajewie, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

a) w module I wynosi co najmniej:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadania: 1, 4 i 5, Obszaru C –Zadania: 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
 • 30% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B – Zadanie 3,
 • 35% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru C – Zadanie 5;

b) w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 • 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Przyjmowanie wniosków:

a) w ramach Modułu I następuje w terminie:

 • od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku.

b) w ramach Modułu II w następujących terminach:

 • od 15 marca do 30 marca 2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • od 2 września do 10 października 2019 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Grajewie, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.


Program "Aktywny Samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu grajewskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74 C, 19-200 Grajewo tel. 86 273 87 09.

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu dostępne są w siedzibie PCPR w Grajewie oraz zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu grajewskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie ul. Wojska Polskiego 74 C pokój nr 1. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami są dostępne do pobrania poniżej.

Załączniki:

 1. Wniosek "P" - wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu
 2. Wniosek "O" - wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego
 3. Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 1
 4. Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 2
 5. Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 3
 6. Załącznik do wniosku - Obszar A - Zadanie 4
 7. Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 1
 8. Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 2
 9. Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 3
 10. Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 4
 11. Załącznik do wniosku - Obszar B - Zadanie 5
 12. Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 2
 13. Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 3
 14. Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 4
 15. Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 5
 16. Załącznik do wniosku - Obszar D
 17. Załącznik do wniosku - Moduł II
 18. Oświadczenie o wysokości dochodów
 19. Zaświadczenie lekarskie - Obszar A1, A2
 20. Zaświadczenie lekarskie - Obszar C3, C4
 21. Zaświadczenie lekarskie - Obszar B1 (wzrok)
 22. Zaświadczenie lekarskie - Obszar B1 (dysfunkcja narządu ruchu)
 23. Zaświadczenie lekarskie - Obszar B4
 24. Zaświadczenie lekarskie - Obszar C5
 25. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 26. Zaświadczenie ze szkoły / uczelni - Moduł II
 27. Oświadczenie RODO 
 28. Oświadczenie o ilości semstrów
 29. Oświadczenie - Obszar A Zadanie 3
 30. Załącznik do wniosku - Obszar C - Zadanie 1
 31. Zaświadczenie lekarskie - Obszar C1

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony