szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

433857

Rozdział II Organizacja Centrum


§ 2

 1. Centrum kieruje Kierownik przy pomocy Głównego Księgowego i pozostałychpracowników Centrum.
 2. W skład Centrum wchodzą następujące piony:
 • finansowo – księgowy,
 • pomocy społecznej,
 • pomocy niepełnosprawnym,
 1. Przy Centrum działają:
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


§ 3


Zadania wspólne dla wszystkich pionów:

 1. Opracowywanie propozycji do rocznych planów pracy.
 2. Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnieniawłaściwej i terminowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.
 3. Organizowanie wykonania zadań nałożonych na Starostę przepisami ustaw w celu ich wykonania.
 4. Organizowanie wykonania zarządzeń i poleceń Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 5. Rozpatrywanie skarg kierowanych do Starosty, Zarządu Powiatu , badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień.
 6. Podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwienie spraw kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
 7. Przygotowanie niezbędnych materiałów i wykonanie czynności związanych z organami administracji oraz innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.
 8. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
 9. Organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony przeciwpożarowej.
 10. Przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu z zakresu funkcjonowania Centrum.
 11. Współdziałanie z jednostkami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, charytatywnymi oraz związkami wyznaniowymi.
 12. Opracowywanie wymaganych sprawozdań statystycznych.
 13. wykonywanie innych zadań zgodnie z kompetencją Starosty, Zarządu Powiatu i Kierownika Centrum.
 14. Składanie wniosków i ich wdrażanie w ramach Priorytetu VII Działanie 7.1 w ramach
 15. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

§ 4

 1. Do Pionu Finansowo - Księgowego należą sprawy kompleksowego planowania budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie oceny kontroli oraz sprawozdawczości i jego realizacji, obsługi finansowo – księgowej i gospodarczej Centrum, a w szczególności:
  1. koordynowanie prac z zakresu opracowywania budżetu, szczegółowego układu wykonawczego, koordynowanie prac planistycznych
  2. wykonywanie funkcji dysponenta środków budżetu, przekazywanie środków podległym dysponentom, sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania budżetu, środków pozabudżetowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  3. obsługa finansowo – księgowa w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych opiniowanie projektów aktów prawnych Kierownika Centrum oraz decyzji rodzących skutki finansowe,
  4. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca i współdziałanie w tym zakresie z pozostałymi Zespołami Centrum
  5. miesięczne rozliczanie faktur,
  6. planowanie i realizowanie inwestycji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych i opracowywanie sprawozdawczości w tym zakresie
 2. Do zadań głównego księgowego należy:
  1. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
  2. organizowanie, sporządzania, obiegu , archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum, sporządzanie kalkulacji wynikających kosztów wykonania zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
  3. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań, sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Centrum oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób mających odpowiedzialność za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych , nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,
  4. prowadzenie gospodarki finansowej Centrum zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki, zapewnienie pod względem prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych , zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
  5. analiza środków przydzielonych z budżetu,
  6. kierowanie pracą podległych pracowników,
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika Centrum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
  8. kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu i ich analiz.

§ 5

Do zadań Pionu ds. Pomocy Społecznej należą w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. przygotowywania materiałów do kierowania uprawnionych osób do placówek opiekuńczo - wychowawczych, zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej oraz ustalanie odpłatności za pobyt w tych placówkach,
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa
 3. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
 4. zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnoopiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,
 5. pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu,
 6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się
 8. pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy organizowania i prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej,
 9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 10. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
 11. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnim dziećmi kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 12. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
 13. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
 14. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 15. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 16. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
 18. sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej,
 19. pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 20. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 21. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
 22. realizowanie dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
 23. dokonywanie analiz sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
 24. kierowanie osób uprawnionych do zakładu opiekuńczo-leczniczego na terenie powiatu.

§ 6

Do zadań pionu ds. Pomocy Niepełnosprawnym należą w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
 2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
 3. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób.
 5. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 7. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 9. Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 10. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
 11. Zastępowanie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w czasie jego nieobecności w zakresie przyjmowania wniosków i udzielania informacji interesantom.

wstecz | dalej


Pobierz cały regulamin w formacie pdf.

Wersja do druku Generuj PDF

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony