szukaj

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

436395

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się̨ począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 74C, 19-200 Grajewo.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień́, może się̨ Pani/Pan skontaktować̨́ z Inspektorem Ochrony Danych w PCPR za pomocą̨ adresu e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com lub telefonicznie: 795668747.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PCPR,

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami,

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą̨ być́:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają̨ z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PCPR przetwarzają̨ dane osobowe dla których Administratorem jest PCPR.

6. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują̨ Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą̨, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą̨ wycofała zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są̨ niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być́ usunięte w celu wywiązania się̨ z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

− osoba, której dane dotyczą̨ kwestionuje prawidłowość́ danych osobowych,

− przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą̨, sprzeciwia się̨ usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

− Administrator nie potrzebuje już̇ danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą̨, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń́,

− osoba, której dane dotyczą̨, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się̨ na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą̨ lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę̨,
  •  przetwarzanie odbywa się̨ w sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją̨ przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

− przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę̨ trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą̨, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą̨ jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wpływu na zgodność́ przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PCPR Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą̨, podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią̨/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę̨ przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ profilowane.

Brak aktualnych przetargów.Zobacz szczegóły.

zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony